இறைதூதர்களின் கவ்முகள்

, , No Comments
இறைதூதர்களின் கவ்முகள் (சமுதாயத்தினர்)

குர்ஆனில் ஒவ்வொரு இறைதூதர்களை எதிர்த்த பல சமுகத்தினரைப்பற்றிக் கூறப்படுகின்றன? அவர்கள் யாவர் ?
1. கவ்மு நூஹ் (நூஹ் நபியின் சமூகத்தார்)
2. கவ்மு ஆது (ஹீது நபியின் ஆது மக்கள்)
3. கவ்மு தமூது (ஸாலிஹ் நபியின் தமூது மக்கள்)
4. கவ்மு இப்றாஹீம் (இப்றாஹீம் நபியின் சமூகத்தார்)
5. அஸ்ஹாபு மத்யன் (ஷீஐப் நபியின் மத்யன்வாசிகள்)
6. அஸ்ஹாபுல்முஃதபிகாத் (லூத் நபியின் மக்கள்) ஆதாரம்: அல்குர்ஆன் 9:70

(தலைகீழாக புரட்டப்பட்ட ஐந்து நகரங்கள். அவை: ஸதூம்,ஸாமூரா,ஸாபூரா, தூமா, ஆமூரா)

7. அஸ்ஹாபுர்ரஸ் (கிணற்று வாசிகள்) 25:38, 50:12,
8. அஸ்ஹாபுல் கர்யத் (கிராம வாசிகள்) 36:13
9.அஸ்ஹாபுல் அய்கத் (தோட்டவாசிகள்) 50:14, 15:78, 26:176, 38:13
10.கவ்மு துப்பவு (துப்பவு மன்னரின் மக்கள்) 50:14
11. கவ்மு ஃபிர்அவன் (பிர்அவனின் மக்கள்) 38:12
13. அஸ்ஹாபுல் உக்தூத் (குண்டத்தையுடையோர்) 85:4

0 comments:

Post a Comment